Nâng mức khống chế lãi vay lên 30% theo nghị định 68/2020

Ngày 24/06/2020, chính phủ đã chính thức ban hành nghị định 68/2020 sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 8 nghị định số 20/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, giày da hermes có một vài nội dung mới như sau:

– Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ. (Quy định tại nghị định 20/2017 là 20%)

– Số chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức khống chế 30%. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ. (Quy định tại nghị định 20/2017 là không được chuyển)

– Các năm 2017 và 2018 Người nộp thuế được quyền khai bổ sung điều chỉnh nhưng phải nộp cho cơ quan thuế trước ngày 01/01/2021. Sau khi khai bổ sung, shop giày siêu cấp nếu Số thuế TNDN giảm thì được giảm số tiền chậm nộp tương ứng (Nếu có). Nếu DN đã nộp tiền vào ngân sách, thì số nộp thừa được bù trừ vào số thuế phải nộp của năm 2020 và các năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ năm 2020.

– Các doanh nghiệp đã bị tranh tra, kiểm tra trong kỳ năm 2017 và 2018 thì CQT quản lý trực tiếp sẽ điều chỉnh tại biên bản kiểm tra và quyết định kiểm tra để xác định lại số thuế TNDN của Doanh nghiệp.

Tải nghị định 68/2020 TẠI ĐÂY

 

 

Bài Viết Liên Quan